Eladó padlástér a Fő téren


x Hirdetés

A Képviselő-testület felajánlja értékesítésre a Gyöngyös, Fő tér 4-6. szám alatti társasházban található 2054/7/A/11 hrsz-ú, „padlástér” megnevezésű, 158 m2 területű, műemlék környezetben lévő, nem műemlék ingatlanát.

Az ingatlan értékesítési indulóára: bruttó 10.000.000,- Ft (7.874.016 Ft + 27% Áfa)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 6.; 17.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye:  Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda – Vagyonkezelő Csoport 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. földszint 19. sz. iroda

A pályázatok elbírálásának határideje: A Képviselő-testület 2023. februári soros ülése.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Pályázati feltételek:

 1. A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja (a pályázati biztosíték befizetése a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál beszerezhető csekken, illetve a Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-01519125-00200002 számú letéti számlára történő átutalással teljesíthető). A pályázati biztosíték bankgarancia formájában is nyújtható. A pályázati biztosíték mértéke az adott ingatlan indulóára nettó összegének 10%-ával azonos összeg. A pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámít.
 2. Az induló ár alatti ajánlat érvénytelen.
 3. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű pályázati tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.
 4. Amennyiben a pályázó a pályázatot a határidő letelte előtt visszavonja, valamint, ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, továbbá a pályázat elbírálása után annak a pályázónak, aki nem vált a pályázat nyertesévé, a pályázati biztosítékot az elbírálást követő 8 napon belül visszautaljuk.
 5. A pályázat elnyerésével a biztosíték foglalóvá válik, melyet a nyertes pályázó elveszít, amennyiben a szerződéskötést elmulasztja az elbírálást követő 30 napon belül.
 6. Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.
 7. A vételárat vevő az adásvételi szerződést követő 30 napon belül köteles megfizetni, a teljes vételár megfizetéséig az eladó tulajdonjogát fenntartja.
 8. Amennyiben a vevő az adásvételi szerződésbe foglalt fizetési határidő tekintetében legalább 30 napos fizetési késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.
 9. Az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat is – a vételárral együtt a vevőt terhelik.
 10. Vevő az ingatlan korábbi funkcióját és sajátosságait ismeri, eladóval szemben még „rejtett hiba” esetén sem érvényesít szavatossági vagy egyéb igényt, eladónak nem kötelessége, hogy az ingatlant rendeltetésszerű állapotban adja át.
 11. Vevő a padláshelyiséget saját költségen teszi lakhatóvá, az ehhez szükséges tetőjavítást, illetve felújítást saját költségen végzi, a Társasház többi tulajdonosától, tulajdonostárstól utólag sem követeli annak megtérítését.
 12. A munkálatok elvégzése a munkálatok megkezdésétől számított 2 éven belül megtörténik.
 13. Az ingatlanra vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. tv. alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti.
 14. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálytalanná válik, amennyiben az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogát gyakorolja.
 15. Az általános jogszabályokon (Ptk. stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.
 16. A pályázatot zárt, címezetlen, feladót, más jelet nem tartalmazó borítékban, ármegjelöléssel az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.
 17. A pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:
   • a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,
   • a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;
  2. az árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, idejét;
  3. pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 18. Ha a pályázati felhívásra kettő vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű pályázati tárgyalást kell tartani. A pályázati ajánlatok érvényességének megállapítására a Polgármester jogosult. A pályázati tárgyaláson csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

19. A pályázati tárgyalás szabályai:

 1. A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.
 2. A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.
 3. A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.
 4. A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb árajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.
 5. A pályázati biztosíték a pályázati tárgyaláson való részvételtől a szerződés megkötéséig bánatpénzzé, szerződéskötéskor foglalóvá alakul, melyet a vételárba be kell számítani, a további ajánlattevőnek 8 napon belül vissza kell utalni.
 6. A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök
 7. ismerteti a beérkezett pályázatokat,
 8. tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,
 9. felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.
 10. A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A pályázat eredményét a hatáskör gyakorlója állapítja meg.
 11. A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.
 12. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben neki felróható okokból nem köti meg, úgy tekintendő, hogy a szerződés megkötésétől eláll, ez esetben a bánatpénz összegét a pályázó elveszíti.
 13. A megkötött adásvételi szerződés alapján a teljes vételárat a szerződésben foglalt határidőben meg kell fizetni, amennyiben a vevő legalább 30 napos késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

További információ: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoport: dr. Benedek Gabriella Barbara 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 19. sz. iroda; telefon: 37/510-309, 37/510-313.Source link

x Hirdetés
Eladó építési terület Mátrafüreden

Eladó építési terület Mátrafüreden

Oktatás, visszatérő ellenőrzés- egyeztetés indult a durandai kóbor kutyák miatt

Oktatás, visszatérő ellenőrzés- egyeztetés indult a durandai kóbor kutyák miatt