Pályázati felhívás – eladó ingatlan az Európa utcában


x Hirdetés

A Gyöngyösi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felajánlja értékesítésre a gyöngyösi 1554/4 hrsz alatt felvett, természetben Gyöngyös, Európa utcában található önkormányzati tulajdonban lévő 304 m2 alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát.

Az ingatlan a hatályos Építési Szabályzat szerint a Vt/Vk-20 építési övezetbe sorolt. Legfeljebb 60 %-os mértékű, zártsorú beépítés mellett, maximum 8 méter épületmagasságú elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. Az ingatlanon elhelyezhető továbbá – a lakó rendeltetésen kívül -:

a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) a lakosságot és az idegenforgalmat szolgáló intézmény, közösségi szórakoztató, kulturális, valamint kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
e) parkoló, parkolóház,
f) kézműipari és
g ) sport

rendeltetést is tartalmazó épület.

Az ingatlan értékesítési indulóára: 15.494.000,- Ft (12.200.000,-Ft + 27% Áfa)

A pályázatok beérkezésének határideje:folyamatos

A pályázatok benyújtásának helye: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoport

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A pályázatok elbírálásának határideje:Ajánlat beérkezését követően, a munkaterv szerint soron következő képviselő-testületi ülésen.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Pályázati feltételek:

 1. A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja (a pályázati biztosíték befizetése a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál beszerezhető csekken, illetve a Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-01519125-00200002 számú letéti számlára történő átutalással teljesíthető). A pályázati biztosíték bankgarancia formájában is nyújtható. A pályázati biztosíték mértéke az indulóár nettó összegének 10 %-ával azonos összeg. A pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámít.
 2. Az induló ár alatti ajánlat érvénytelen.
 3. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű pályázati tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.
 4. Amennyiben a pályázó a pályázatot a határidő letelte előtt visszavonja, valamint, ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, továbbá a pályázat elbírálása után annak a pályázónak, aki nem vált a pályázat nyertesévé, a pályázati biztosítékot az elbírálást követő 8 napon belül visszautaljuk.
 5. A pályázat elnyerésével a biztosíték foglalóvá válik, melyet a nyertes pályázó elveszít, amennyiben a szerződéskötést elmulasztja az elbírálást követő 30 napon belül.
 6. Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.
 7. Amennyiben a vevő az adásvételi szerződésbe foglalt fizetési határidő tekintetében legalább 30 napos fizetési késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.
 8. Az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat is – a vételárral együtt a vevőt terhelik.
 9. Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan korábbi funkcióját és sajátosságait ismeri, eladóval szemben még „rejtett hiba” esetén sem érvényesít szavatossági vagy egyéb igényt, eladónak nem kötelessége az, hogy az ingatlant rendeltetésszerű állapotban adja át.
 10. A vételárat vevő az adásvételi szerződést követő 30 napon belül köteles megfizetni.
 11. Az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat – a vevőt terhelik.
 12. Vevő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti vagyontörvény alapján a bruttó 5 000 000 Ft értéket elérő ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államnak elővásárlási joga van.
 13. Az általános jogszabályokon (Ptk., stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.
 14. A pályázatot zárt, címzetlen, feladót nem tartalmazó borítékban, az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 2. a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:
 • a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,
 • a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;

a) az árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, idejét;

b) pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

12. A pályázati tárgyalás szabályai:

a) A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.
b) A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.
c) A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.
d) A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb árajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.
e) A pályázati biztosíték a pályázati tárgyaláson való részvételtől a szerződés megkötéséig bánatpénzzé, szerződéskötéskor foglalóvá alakul, melyet a vételárba be kell számítani, a további ajánlattevőnek 8 napon belül vissza kell utalni.
f) A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök

 • ismerteti a beérkezett pályázatokat,
 • tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,
 • felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.

g) A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A pályázat eredményét a hatáskör gyakorlója állapítja meg.
h) A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.
i) Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben neki felróható okokból nem köti meg, úgy tekintendő, hogy a szerződés megkötésétől eláll, ez esetben a bánatpénz összegét a pályázó elveszíti.
j) A megkötött adásvételi szerződés alapján a teljes vételárat a szerződésben foglalt határidőben meg kell fizetni, amennyiben a vevő legalább 30 napos késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

További információ: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoportnál Telefon: 37/510-309, 37/510-306, 37/510-313.Source link

x Hirdetés
Gyöngyös Ma_2023.01.11.

Gyöngyös Ma_2023.01.11.

Pályázati felhívás – eladó építési terület a Dél-Kálvária parton

Pályázati felhívás – eladó építési terület a Dél-Kálvária parton